Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TOMASZ TOMASZEWSKI ACADEMY

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.academy.tomasztomaszewski.com

Sprzedającym jest Tomasz Tomaszewski Photography dostępny pod adresem 05-510 KONSTANCIN-JEZIORNA, UL. BATOREGO 19, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP 123-025-56-84, REGON 141933573 zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego (zwanego dalej „Sklepem”) dostępnego pod adresem www.academy.tomasztomaszewski.com. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r poz. 1422 tj. ze zm.).

1.2. Warunkiem złożenia Zamówienia w sklepie internetowym przez nabywcę towarów (dalej zwanym „Klientem”) jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

1.3. Sklep internetowy academy.tomasztomaszewski prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

1.4. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

1.5. Przeglądanie treści Witryny nie wymaga podania jakichkolwiek danych, w szczególności założenia konta w Sklepie.

1.6. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod telefonem +48 510 235 305 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-17:00 oraz pod adresem poczty elektronicznej sklep@academy.tomasztomaszewski.com. Cena za połączenie według stawki operatora z usług którego korzysta dzwoniący, jak dla połączeń komórkowych do sieci Plus.

§ 2 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

2.1. Sprzedaż towarów przez Sklep odbywa się poprzez zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet.

2.2. Przedmiotem transakcji mogą być towary wymienione i opisane w Sklepie, które będą znajdowały się w ofercie.

2.3. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto podanymi z złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które wskazane są w momencie składania Zamówienia.

2.4. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową (zwaną dalej „Witryną”) bądź też telefonicznie pod numerem telefonu +48 510 235 305. Zamówienia składane poprzez Witrynę można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

2.5. Wybór towarów do Zamówienia dokonywany jest poprzez dodanie ich do listy zakupów – koszyka. W każdym czasie możliwe jest zweryfikowanie zawartości koszyka.

2.6. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji, gdy Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail. W przypadku, gdy podane dane nie są kompletne Usługodawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy w ciągu 5 dni roboczych Usługodawca ma prawo do anulowania zamówienia.

2.7. Sklep nie prowadzi sprzedaży towarów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Adres dostawy może znajdować się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.8. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Usługodawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

2.9. W trakcie składania Zamówienia Klient może wyrazić zgodę na umieszczanie danych osobowych w bazie danych Sklepu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W przypadku udzielenia zgody Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

2.10 Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło Klienta nie jest znane Usługodawcy i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

2.11. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź za Sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

2.12. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności poprzez serwis dotPay.

§ 3 KOSZTY I TERMINY WYSYŁKI

3.1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia lub podany telefonicznie lub drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

3.2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.

3.3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach Witryny. Przy wyborze opcji płatności „przelewem” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

3.4. Sklep nie prowadzi sprzedaży towarów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Adres dostawy może znajdować się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4 PŁATNOŚCI

4.1. Na każdy sprzedany Towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę VAT).

4.2. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych dotPay, Paypal lub przelewem na konto bankowe sklepu. W przypadku odrzucenia transakcji prosimy o bezpośredni kontakt z dotPay za pomocą maila: pomoc@dotpay.pl w godz. 8.00- 20.00 codziennie.

4.3. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu dotPay oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie www.dotpay.pl. Korzystanie z płatności za pośrednictwem systemu płatności online wymaga uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tych usług. Warunki świadczenia tych usług dostępne są w linku prezentowanym w Witrynie.

4.4. Sklep nie prowadzi sprzedaży i wysyłek za pobraniem.

§ 5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

5.1. Klient, który zawarł umowę na odległość ma prawo na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zrealizowania Zamówienia (terminu, w którym zamówienie zostało dostarczone pod adres wskazany w Zamówieniu). Klient, który chce zwrócić zakupiony Towar lub go wymienić musi w ciągu 14 dni przesłać do nas pismo o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej sklep@academy.tomasztomaszewski.com lub za pośrednictwem poczty polskiej pod adres Tomasz Tomaszewski Photograph, 05-510 KONSTANCIN-JEZIORNA, UL. BATOREGO 19. Wzór takiego pisma otrzyma od nas kontaktując się z nami mailowo poprzez adres sklep@academy.tomasztomaszewski.com. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku gdy Zamówienie dostarczane jest partiami (osobno) bieg 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży liczy się od objęcia w posiadanie (wydania) ostatniego towaru z tego Zamówienia.

5.2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą. Klient otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za zakupione towary, w tym koszty dostarczenia Zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego w Zamówieniu przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) oraz zobowiązany jest niezwłocznie ale nie później niż w terminie 14 dni zwrócić dostarczone mu towary w stanie niezmienionym na adres Usługodawcy: Tomasz Tomaszewski Photograph, 05-510 KONSTANCIN-JEZIORNA, UL. BATOREGO 19 lub przekazać je osobie upoważnionej przez Usługodawcę do ich odbioru. Koszt odesłania produktów do Usługodawcy ponosi Konsument. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Usługodawca wysyła zwracane pieniądze niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

§ 6 PROCEDURA REKLAMACJI

6.1. Usługodawca odpowiada wobec Klienta za wady towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). Usługodawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu towaru przez Usługodawcę.

6.2. Reklamację należy składać bezpośrednio na adres Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@academy.tomasztomaszewski.com bądź też pocztą na adres Tomasz Tomaszewski Photograph, 05-510 KONSTANCIN-JEZIORNA, UL. BATOREGO 19.

6.3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym dostępnym po uprzednim kontakcie ze Sklepem pod adresem sklep@academy.tomasztomaszewski.com.

6.4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany Towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Towaru.

6.5. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową Klient może zażądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności.

6.6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 6.5. niniejszego paragrafu jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

§ 7 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu w związku z zakupami jest Usługodawca.

7.2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

7.3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres sklep@academy.tomasztomaszewski.com.
Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
7.4. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek jest ono niezbędne w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz wykonania umowy sprzedaży, czy rozpatrzenia reklamacji.

7.5. Pliki cookies a także inne pliki o podobnym charakterze są wykorzystywane przez Witrynę na zasadach opisanych w odrębnym dokumencie Polityki cookies.

§ 8 ZMIANA REGULAMINU

8.1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

8.2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje bądź też nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie nie są możliwe.

8.3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza -ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).

9.2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientem będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

9.3. Klient oświadcza, że podane przez niego Usługodawcy dane, a w szczególności dane osobowe, firmowe, adres dostawy i korespondencji są prawdziwymi i kompletnymi danymi. W przypadku zmiany danych Klient zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Sklep, poprzez aktualizację danych na koncie założonym w ramach Rejestracji.