Informacje RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest TOMASZ TOMASZEWSKI PHOTOGRAPHY, 05-510 KONSTANCIN-JEZIORNA, UL. BATOREGO 19 („Administrator”). Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się w sprawach związanych z ochroną danych za pośrednictwem adresu: academy@tomasztomaszewski.com.

Dane osobowe będą przetwarzane przez TOMASZ TOMASZEWSKI PHOTOGRAPHY w szczególności:

 • 1)  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, 
której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy) b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • 2)  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu TOMASZ TOMASZEWSKI PHOTOGRAPHY [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu: a) marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta 
b) organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych
 c) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń d) prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług;
 • 3)  na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:
 1. przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu i Cennika, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail)
 2. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych TOMASZ TOMASZEWSKI PHOTOGRAPHY
 3. marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z TOMASZ TOMASZEWSKI PHOTOGRAPHY, przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez TOMASZ TOMASZEWSKI PHOTOGRAPHY

 

Marketing bezpośredni, o którym mowa powyżej może być realizowany przez TOMASZ TOMASZEWSKI PHOTOGRAPHY za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 • 1)  dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą 
przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji) b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących TOMASZ TOMASZEWSKI PHOTOGRAPHY c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 • 2)  dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych TOMASZ TOMASZEWSKI PHOTOGRAPHY na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 • 3)  dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych transmisyjnych dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych Administratora, dane będą przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 • 1)  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
 • 2)  prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
 • 3)  prawo żądania od Administratora usunięcia danych
 • 4)  prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
 • 5)  prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu 
administratorowi;
 • 6)  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
 • 7)  prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia 
RODO
 • 8)  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
 • 9)  prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej 
na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować poprzez kontakt TOMASZ TOMASZEWSKI PHOTOGRAPHY (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu TOMASZ TOMASZEWSKI PHOTOGRAPHY): partnerzy handlowi (np. agenci, call center, sponsorzy), przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).